Επιδοματική πολιτική

Η επιδοματική πολιτική αφορά οικονομικές παροχές με στόχο την στήριξη των οικογενειών για την ανατροφή των παιδιών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Περιλαμβάνει:

Επίδομα παιδιού

Το επίδομα χορηγείται ανά δίμηνο από το πρώτο παιδί και εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και το συνολικό ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21 Α’).

Επίδομα γέννησης

Το επίδομα χορηγείται για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, στις μητέρες ή τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλεια των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα, με εισοδηματικά κριτήρια και με την προϋπόθεση της νόμιμης και μόνιμης διαμονής. Το ύψος του επιδόματος γέννησης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού και η 2η δόση πέντε μήνες μετά από το μήνα γέννησης του παιδιού.

Το Επίδομα Γέννησης θεσπίστηκε με το ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21 Α).

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πρόκειται για ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών – συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, οι οποίες:

  • κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης
  • το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε:

  • 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ
  • 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 και 4.700 ευρώ

Θεσπίστηκε με το νόμο 3016/2002 για την Εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν.4701/2020 (Α΄128)

Scroll to Top