Εγγύηση για το παιδί

Συνοπτικό Ενημερωτικό για την πολιτική Εγγύηση για το παιδί

Με τη Σύσταση (ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα Κράτη Μέλη να σχεδιάσουν και να αναλάβουν δράσεις και πολιτικές για τη προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών και δη των πλέον ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων παιδιών.

Η Σύσταση απορρέει από τον  Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων όπου προβλέπεται ότι  «τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή και καλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και έχουν δικαίωμα στη προστασία τους από τη φτώχεια καθώς και το δικαίωμα των παιδιών από μειονεκτούντα περιβάλλοντα σε ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών».  Παράλληλα ενσωματώνει τις αρχές και δικαιώματα των παιδιών ως ατομικών φορέων δικαιωμάτων, όπως αυτές προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού [στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν.2101/1992] και απεικονίζει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των παιδιών.

Ι. Στόχος της Σύστασης:

Η πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών που έχουν ανάγκη και ειδικότερα η πρόβλεψη υπηρεσιών κλειδιών από τα Κράτη Μέλη για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση ίσων ευκαιριών.

Παιδιά σε ανάγκη είναι τα άτομα κάτω των 18 ετών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, όπως ενδεικτικά άστεγα παιδιά, παιδιά με αναπηρίες παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά σε δομές εναλλακτικής, ιδίως ιδρυματικής φροντίδας, παιδιά σε επισφαλείς οικογενειακές καταστάσεις και παιδιά μεταναστών.

Ζητούμενο αποτέλεσμα:  Η μείωση του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας κατά 5 εκατομμύρια παιδιά σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030.

II. Η Εγγύηση για το Παιδί στην Ελλάδα

Τον Οκτώβριο του έτους 2021 η Ελλάδα ήταν  η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τη Σύσταση και όρισε ως Εθνικό Συντονιστή για την Εγγύηση για το Παιδί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ΝΠΔΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το ΕΚΚΑ καταρτίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το παιδί σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία [Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας, Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και ΟΤΑ Α και Β Βαθμού καθώς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών] το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Μαρτίου 2022.

ΙΙΙ. Οι Υπηρεσίες Κλειδιά για την Εγγύηση για το Παιδί

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

Η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική και ενταξιακή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έχει κομβική σημασία για τη διάσπαση της διαγενεακής αλυσίδας του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών για τα παιδιά σε μειονεκτική κατάσταση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και σε προστασία από τη φτώχεια, ενώ για τα παιδιά από μειονεκτικό περιβάλλον τα Κράτη Μέλη εγγυώνται τη λήψη ειδικών μέτρων για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Ενταξιακή εκπαίδευση, σχολικές δραστηριότητες και ένα υγιεινό γεύμα κάθε μέρα στο σχολείο. Τα Κράτη Μέλη εγγυώνται να εξασφαλίσουν ανθρώπινους πόρους και να προσαρμόσουν στις εγκαταστάσεις και το  εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να ανταποκρίνονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών σε ανάγκη, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των παιδιών με αναπηρίες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΕΓΑΣΗ:

Τα Κράτη Μέλη εγγυώνται κατάλληλη φιλοξενία για τα άστεγα παιδιά και τις οικογένειές τους και μεριμνούν για τη μετάβαση των παιδιών από ιδρυματική φροντίδα σε ποιοτική φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας ή οικογένειας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

Τα Κράτη Μέλη εγγυώνται πρόσβαση σε επαρκή και υγιεινή διατροφή σε όλα τα παιδιά.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Τα Κράτη Μέλη εγγυώνται να διευκολύνουν  την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία νόσων και αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν και τη ψυχική υγεία.

Ερωτηματολόγιο

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί, παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο:

Scroll to Top