Προγράμματα

Σχολικά Γεύματα

Τα σχολικά γεύματα, ως θεσμός που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, συντελούν σημαντικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη μαθητική κοινότητα, στη  μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών και ταυτόχρονα τη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων. Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία που αφορά στην προμήθεια και διανομή σε ημερήσια βάση άνω των 185 χιλιάδων μερίδων ζεστών φρεσκομαγειρεμένων γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων της ελληνικής επικράτειας.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

A. Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(βρεφικοί, παιδικοί, βρεφονηπιακοί, μονάδες απασχόλησης βρεφών και νηπίων)

α) Πρόκειται για Μονάδες που φροντίζουν βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους συγκεκριμένες υπηρεσίες:
– δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας
– διαπαιδαγώγησης και ομαλούς ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης
– διατροφής και φροντίδας

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν κατόπιν σχετικής αδειοδότησης:
– φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα, σύλλογοι Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες),
– Υπουργεία, ΝΠΔΔ και γενικά φορείς υπαγόμενοι στο δημόσιο τομέα (άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο δ, άρθρο 15 παρ. 1,16 και 17 παρ. 1 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ Α΄158) «Περί Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας»).

Οι προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης καθορίζονται με την αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (ΦΕΚ Β΄1157) απόφαση, όπως ισχύει, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α΄213),

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους εκδίδεται από τους οικείους Δήμους (άρθρο 94 ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

β) Βρεφικοί, Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, λειτουργούν και από Δήμους και Νομικά πρόσωπα αυτών (άρθρο 43 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης….και άλλες διατάξεις» (Α΄34)), σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Οι Β.Σ.Ο.Φ. είναι μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας σε παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας με αναπηρία και εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

  • Υγιεινή και ασφαλή παραμονή
  • Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση,
  • ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία
  • Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών»

Λειτουργεί το παράλληλο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών που διευρύνει τον κύκλο των ωφελούμενων της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:

  • στις οικογένειες των υπαλλήλων και του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
  • σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αυξάνοντας το εισοδηματικό κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος.

Θεσπίστηκε με το άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α΄133)

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Δ11/οικ.32940/1376/14-8-2020, Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (ΦΕΚ Β΄3538).

ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας όπου απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων.

Σκοπός τους είναι η απασχόλησή τους εκτός σχολικού ωραρίου και η εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

Λειτουργούν από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών, από Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βλ. ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (ΦΕΚ 235 Α, Μέρος Πρώτο, υποκεφ.Ι).

Σκοπός των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και εφήβων με αναπηρία μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ενισχύοντας τόσο τις δεξιότητες των ίδιων των ΑμεΑ όσο και την εκπαίδευση και την ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος μέσω κατάλληλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Αναλυτικά για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βλ. ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (ΦΕΚ 235 Α, Μέρος Πρώτο, υποκεφ.Ι).

Κατασκηνώσεις / Παιδικές εξοχές

Κρατικό πρόγραμμα κατασκηνώσεων: Λειτουργούν 32 παιδικές εξοχές για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, (ν.749/1948 (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα).

Η λειτουργία τους ανατίθεται κάθε έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στους οικείους Δήμους ή ΝΠΔΔ που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σχετική νομοθεσία η παρ. 6 του άρθρου 19 παρ. του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 236) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

Ιδιωτικές Παιδικές Εξοχές: Λειτουργούν Παιδικές Εξοχές Ιδιωτικής και Εκκλησιαστικής Πρωτοβουλίας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα κατόπιν σχετικής αδείας που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Αναλυτικά για τη λειτουργία και την ίδρυση των ιδιωτικών παιδικών εξοχών, βλ.:
– Παρ.4 άρθρ. 17 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής … και άλλα θέματα» (ΦΕΚ 270 Α΄).
– Δ22/οικ. 37641/1450/22-8-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις» (ΦΕΚ 2712/2016 τ. Β΄).

Scroll to Top